Yameal.com 將永久保留

以紀念2005年,有一個廢物意圖做一個網上Café及私房菜的類Openrice 網站(即係條廢物抄人idea 啦),抄都唔緊要,不過條廢身最後失敗收場。 原因? 冇,只係人的問題,廢物就係廢物。